Cosmetic Grade เกรดเครื่องสำอาง

สารออกฤทธิ์(Active)

AHG 2060 : TRICHOGEN VEG LS 8960

Liquid ของเหลว,น้ำ
:
Cosmetic Grade
:
Water ละลายน้ำ
Other ละลายอื่นๆ
:
Germany เยอรมนี