P403 : PIGMENT GREEN OIL SOLUBLE

Powder ผง,เกร็ด
:
Cosmetic Grade
:
Oils ละลายน้ำมัน
:
Other ประเทศอื่น

INCI : CI 61565

Description : ผงสีเหลืองทอง เมื่อละลายน้ำมันแล้วจะเป็นสีเขียว ผสมในส่วนของพาร์ทน้ำมัน