L1291 : SUP GUARD PE10

Cosmetic Grade
:
Water ละลายน้ำ
:
China จีน

INCI Name : PHENOXYETHANOL

Description : เป็นสารกันเสียที่ปลอดภัยสูง ปราศจากสาร Paraben และ Formaldehyde ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง  สามารถใช้ผสมในทุกผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ๆ