L1127 : TS31861 SI PASSIONE

Liquid ของเหลว,น้ำ
:
Cosmetic Grade
:
Alcohol ละลายแอลฯ
Oils ละลายน้ำมัน
:
Other ประเทศอื่น
:
Fr-Hair ติดผมดี (Wash)
Fr-Skin ติดผิวดี

INCI : FRAGRANCE

Description : กลิ่นจิออร์จิโอ อาร์มานี่ ซิ ปาซซิโอเน่ GIORGIO ARMANI Sì PASSIONE