S23 : TRISODIUM CITRATE

Solid ของแข็ง,ก้อน
:
Foods Grade
:
Water ละลายน้ำ
:
India อินเดีย

INCI : SODIUM CITRATE

Description : โซเดียมซิเตรท ทำหน้าที่เป็นบัฟเฟอร์ ควบคุมความเป็นกรด เป็นสารให้ความคงตัว