L1122 : REFINE GLYCERIN 99.7 USP ORANIC

Alcohol ละลายแอลฯ
Water ละลายน้ำ
:
Other ประเทศอื่น

INCI : GLYCERIN

Description : มีคุณสมบัติช่วยกักเก็บและดูดความชื้นเข้าสู่ผิว  ช่วยในการทำละลาย และเป็นสารให้ความนุ่มลื่น ที่ช่วยทำให้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์นุ่มลื่นน่าใช้