AOT 1611 : SODIUM SACCHARIN CAS NO.6155-57-3

Solid ของแข็ง,ก้อน
:
Foods Grade
:
Water ละลายน้ำ
:
China จีน

INCI : SODIUM SACCHARIN
CAS No :6155-57-3
Description : สารให้ความหวาน แทนน้ำตาล โดยให้ความหวานสูงกว่าน้ำตาลประมาณ 300เท่า สามารถนำมาใช้ในสูตรยาสีฟัน น้ำยาบ้วนปาก